Advertisement

CONTOH PIDATO AGAMA ANAK KECIL | PILDACIL

 PIDATO ANAK KECIL 

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعدُ

PujidansyukurmarilahkitapanjatkankehadirotIlahiGhofur, yang telahmemberikannikmat yang tidakterukur.
ShalawatbesertasalamsemogatetaptercurahlimpahkankepadapadukaalamHabibanawanabiyana Muhammad saw. Taklupakepadakeluarganyasahabat-sahabatnyadankepadaumatnya yang setiadalammelaksanakansyari’atnyasampaiakhirzaman.
Hadirinhadirot yang berbahagia
Kita sebagaiumatmanusiawajibbersyukurkepadaAllohDzat yang mahaGhafur, karenakitadiciptakansebagaimanusiayaiyumakhluk yang sempurna.Sehinggaapapun yang kitapakaiakanmenjadiperhiasandanpantasdipandangmata.
Celanapanjangkitapakaipantasdipandangmata….
Pecikitapakaipantasdipandangmata……
Kerudungkitapakaipantasdanenakdipandangmata…….
Akan tetapiapabilacelanaitu, peciitu, kerudungitudipakaiolehbinatangsepertiayamataukambing, makapastilahtidakakanpantas…….
Untukitumakakitaharusbersyukuratasanugrah yang telahdiberikankepadakita.KarenakalaukitabersyukurmakaAllohakanmenambahnikmatitu. Akan tetapiapabilakitakufurtidakbersyukurmakanikmatituakandicabutdandigantinyadenganadzab. Nauzubillah….
SebagaimanafirmanAllohswtdalam surah Ibrohimayat : 7

Artinya :Dan (ingatlahjuga), tatkalaTuhanmumemaklumkan; "Sesungguhnyajikakamubersyukur, pasti Kami akanmenambah (nikmat) kepadamu, danjikakamumengingkari (nikmat-Ku), makasesungguhnyaazab-Ku sangatpedih."
Hadirin yang berbahagia….
Hanyaini yang dapatsayasampaikan.Terimakasihatasperhatiannyadanmohonmaafataskekurangannya.
Kalauadasumur di lading bolehkitamenumpangmandi, kalauadaumurpanjaminsyaAllohkitaakanberjumpalagi.
وبالله التوفيق والهداية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته