Advertisement

CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN | BAKAL CALON REKTOR IPB


SURAT PERNYATAAN KESEDIAANYang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap   :  .....................................................
Jenis kelamin     :  .....................................................
Alamat                :  .....................................................
                              .....................................................


Menyatakan bersedia untuk menjadi Bakal Calon Rektor IPB periode 2007-2012.


.............., ..... Agustus 2014

Yang menyatakan kesediaan,

Materai Rp. 6.000,-
ttd
Nama Lengkap